Contoh SK Panitia UN Terbaru

Untuk memperlancar proses Pelaksanaan UN 2016 di sekolah bapak dan ibu perlu kiranya dibentuk susunan panitia UN 2016 agar nantinya administrasi berjalan dengan baik, Nah bagi bapak dan ibu yang membutuhkan formatnya bisa mengunduhnya melalui link dibawah setelah contoh format SK UN berikut ini

KOP SEKOLAH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI ...
Nomor : 421.3/01/UN/SMP-SK/2016

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN SEKOLAH DAN
UJIAN NASIONAL SMP NEGERI ...
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA SMP NEGERI ...

Menimbang         :    Untuk keperluan pelaksanaan Ujian Nasional di SMPN ... tahun pelajaran 2015/2016, maka perlu membentuk susunan panitia pelaksanaan Ujian Nasional SMPN ... tahun pelajaran 2015/2016.
                                   
Mengingat           :    1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
                                 2.  Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
                                 3.  Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
                                 4.  Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.
                           
Memperhatikan`  :    Hasil keputusan rapat dewan guru dan orang tua / wali murid kelas IX (Sembilan) SMP Negeri ... pada tanggal 30 Januari 2015.

MEMUTUSKAN
Menetapkan        :   

Pertama              :    Menunjuk dan menugaskan beberapa guru sebagai panitia Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMPN ... tahun pelajaran 2015/2016 untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan  Penyelenggaraan Ujian Nasional.
Kedua                  :    Pembagian Tugas Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional di SMPN ... bagi setiap Guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir dalam surat keputusan ini.
Ketiga                  :    Masing-masing guru yang bertugas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dan Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo.
Keempat              :    Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima                 :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  dalam keputusan  ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam               :    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, sampai dengan tanggal 30  Juni 2015.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal  : 16 Maret 2015
     
     Kepala Sekolah,
NIP.

Tembusan :

1.  Yth. Kepala DIKBUDPORA Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
2.  Yth. Kepala UPTD Kecamatan VII Koto Ilir.
3.  Yang bersangkutan.

4.  Arsip.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel